Dấu hiệu vượt thẩm quyền, vi phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tại Vĩnh Phúc

Chủ nhật, 9/5/2021| 10:58

Bà Phan Thị Định, Chủ tịch Liện minh hợp tác xã (LMHTX) Tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyên quyền, vi phạm nguyên tác tập trung dân chủ, dẫn đến vi phạm về thẩm quyền và qui trình trong công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ.

vinh phuc dau hieu vuot tham quyen vi pham nghiem trong trong cong tac can bo tai lien minh hop tac xa
Văn bản giao Sở Nội vụ thẩm tra, xác minh lại 2 quyết định số 09/QĐ-LMHTX và 16/QĐ-LMHTX

Ngày 28/8/2020, Dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, UBND Tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 6567/UBND-TH1 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh Vĩnh Phúc, giao Sở Nội vụ thẩm tra, xác minh lại 2 quyết định số 09/QĐ-LMHTX và 16/QĐ-LMHTX; nếu không đúng thẩm quyền thì đề xuất hủy bỏ hoặc bải bỏ để đảm bảo công tác quản lý cán bộ đúng qui định.

Liên quan đến văn bản chỉ đạo trên, trước đó, ngày 26/5/2020 bà Phan Thị Định, Chủ tịch LMHTX đã có tờ trình số 11/Ttr-LMHTX về việc đề nghị kiện toàn Ban Giám đốc, Ban kiểm soát quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Ngày 29/6/2020 Sở Nội vụ Tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 996/SNV-CCVC xin ý kiến UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về kiện toàn Ban Giám đốc, Ban kiểm soát quỹ hỗ trợ phát triển HTX, ngày 21/7/2020 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 5475/UBND-NN2 về việc kiện toàn Ban Giám đốc, Ban kiểm soát quỹ hỗ trợ phát triển HTX, theo đó UBND Tỉnh đồng ý đề xuất của Sở Nội vụ ại văn bản 996 hai nội dung:

 

  • Hội đồng Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh thực hiện theo qui định việc kiện toàn Ban kiểm soát Qui theo thẩm quyền;
  • Giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện qui trình bổ nhiệm Giám đốc quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo qui định.

 

Theo chỉ đạo, ngày 3/8/2020 Sở Nội vụ đã sang làm việc với LMHTX Tỉnh về  qui trình bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và báo cáo UBND Tỉnh.

Thay quyền Chủ tịch UBND Tỉnh?

vinh phuc dau hieu vuot tham quyen vi pham nghiem trong trong cong tac can bo tai lien minh hop tac xa
Văn bản của Chủ tịch Tỉnh và văn bản ký vượt thẩm quyền của bà Định

Ngày 6/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết định (QĐ) số 01- QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ Tỉnh Vĩnh Phúc, theo quyết định, Giám đốc Quỹ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND Tỉnh. Theo QĐ trên, ngày 28/11/2018 Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn văn Trì đã ký văn bản số 2968/QĐ-UBND bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Việt Dũng làm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 13/1/2020 bà Chủ tịch LMHTX Phan Thị Định đã ký văn bản số 09/QĐ-LMHTX điều động và bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ có thời hạn Trưởng phòng nghiệp vụ LMHTX; tiếp đó, đến ngay 28/4/2020 bà Chủ Tịch lại có quyết định số 33/QĐ-LMHTX điều động, bổ nhiệm ông Dũng làm Giám đốc trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX;

Ngày 30/1/2020 trước khi quyết định điều chuyển bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng sang làm Trưởng phòng nghiệp vụ LMHTX có hiệu lực 1 ngày, bà Định lại ký văn bản số 16/QĐ-LMHTX phân công ông Bùi Văn Đông, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh Vĩnh Phúc phụ trách Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thay ông Dũng.

Những việc làm trên của bà Chủ tịch LMHTX là vượt thẩm quyền, thay quyền của Chủ tịch Tỉnh, vi phạm (QĐ) số 01- QĐ/TU ngày 6/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vi phạm vào 19 điều Đảng viên không được làm.

Trong trường hợp các kết luận thẩm tra, xác minh lại 2 quyết định số 09/QĐ-LMHTX và 16/QĐ-LMHTX theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 6567/UBND-TH1 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh Vĩnh Phúc là vi phạm, là không đúng thẩm quyền, qui trình và phải bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quyết định trên thì các quyết định giải ngân các nguồn vôn vay ngân sách do ông Đông, Phó Giám đốc Quỹ được giao phụ trách trái thẩm quyền ký sẽ xử lý thế nào là điều được công luận đặc biệt quan tâm?

 

 

Top