Luật Chứng khoán 2019

Thứ Bảy, 1/5/2021| 15:02

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 10 chương, 135 điều. Luật chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Luật Chứng khoán 2019

 

Luật Chứng khoán 2019

Luật Chứng khoán 2019

Luật Chứng khoán 2019

Luật Chứng khoán 2019

Xem toàn văn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, tại đây

Top