Luật Doanh nghiệp 2020

Thứ Năm, 29/4/2021| 11:51

Ngày 17/6/2020, Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, chính thức có hiệu lực từ 01/01/202.

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020

Xem toàn văn Luật doanh nghiệp, tại đây

Top